FOLTEX – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. ZASTOSOWANIE

 1. Niniejsze warunki ogólne odnoszą się do wszystkich ofert, umów i innych porozumień złożonych i zawartych przez Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna Zmiany i odstępstwa warunków ogólnych mogą być dokonane tylko w formie pisemnej za zgodą Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna

II. OFERTY, ZAMÓWIENIA, CENY

 1. Oferty Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna wiążą strony przez okres 30 dni albo przez inny okres czasu indywidualnie ustalony na piśmie przez strony. Jednak wszystkie składane oferty nie są wiążące i mogą zostać przez Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna odwołane w ciągu 10 dni od dnia potwierdzenia przez drugą stronę. Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna nie będzie z tego tytułu ponosił jakichkolwiek kosztów.
 2. W przypadku złożenia zamówienia bez wcześniejszego wystosowania oferty przez Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna, umowa zostanie zawarta po pisemnym potwierdzeniu przez Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia lub rozpoczęcia jego realizacji. Wówczas traktuje się zamówienie jako wiążącą ofertę zakupu.
 3. W razie wystąpienia różnic pomiędzy zamówieniem a potwierdzeniem przez Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna wiążące dla stron jest potwierdzenie Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna chyba, że Nabywca w terminie 14 dni od potwierdzenia zamówienia zgłosi zastrzeżenia w formie pisemnej. Cena obejmuje koszty dostawy z naszego magazynu do miejsca wskazanego przez nabywcę. Cena nie obejmuje podatku VAT. Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanych cen lub uzgodnionych stawek w związku ze wzrostem kosztów nabycia, a także wzrostu opłat celnych, granicznych, bądź innych nawet jeśli taka podwyżka nie była przewidziana.

III. ANULOWANIE

 1. W przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy przez Nabywcę lub z powodu zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt II pdpk 3 Nabywca jest zobowiązany do zwrotu kosztów, włączając koszty składowania materiałów, koszty przygotowania i dostawy, jakie poniósł Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna z tego tytułu. Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna zastrzega sobie ponadto prawo żądania zapłaty odszkodowania od Nabywcy na zasadach ogólnych

IV. DOSTAWA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Terminy dostawy są umowne i mogą ulec przesunięciu zgodnie z wolą stron. Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna ma prawo dostarczać towar w partiach, które mogą być fakturowane na podstawie faktur częściowych.
 2. Dostawa odbywa się z magazynu Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Nabywcę z momentem załadowania towaru do danego środka transportu.
 3. Jeżeli w przypadku dostawy partiami Nabywca nie odbierze danej partii w uzgodnionym czasie, Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna ma prawo do dostarczenia pozostałej partii towaru i wystawienia faktury w standardowej formie lub do anulowania pozostałej części zamówienia według uznania. Działania takie nie mają wpływu na prawo do domagania się odszkodowania za powstałą szkód.
 4. W przypadku produkcji towarów pod indywidualne wymagania, dostawa towaru do klienta objęta jest tolerancją +/- 10%.

V. SIŁA WYŻSZA

 1. Strony oświadczają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, takiej jak katastrofa, zamieszki, powódź, pożar, strajk, wojny, trudności transportowe, jak również innych zdarzeń, na które strony nie mają wpływu lecz, które utrudniają pełne lub częściowe wypełnianie zobowiązań wymienionych w niniejszej umowie i których nie da się uniknąć nawet w przypadku dołożenia maksymalnej staranności.
 2. Siła wyższa uzasadnia opóźnienie w wykonaniu zobowiązania przez Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna ma prawo rozwiązać umowę w całości lub w jej niezrealizowanej części. W takiej sytuacji Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Nabywcy.
 3. Jeżeli utrudnienia w wykonaniu umowy spowodowane siłą wyższą trwają dłużej niż 6 miesięcy od daty dostawy, strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w terminie 30 dni w zakresie rozwiązania umowy w całości lub w części.

VI. ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY

 1. Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna ma prawo do czasowego wstrzymania wykonania umowy lub prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i bez wcześniejszego upomnienia, w przypadku gdy Nabywca całkowicie lub w znacznej części nie wywiązuje się z warunków umowy lub nie reguluje należności w ustalonym terminie, jak również w przypadku, gdy ma postawę przypuszczać, że Nabywca nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy z nami. W razie rozwiązania umowy z powodów, o których wyżej mowa należności Nabywcy wobec Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna stają się natychmiast wymagalne.
 2. Postanowienia zawarte w pkt 1 dotyczą także przypadków konfiskaty mienia Nabywcy, ogłoszenia upadłości Nabywcy, odbioru praw Nabywcy, zamknięcia lub likwidacji jego firmy.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Strony ustalają, że zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od wystawienia faktury i płatność winna być dokonana w wyznaczonej przez Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna formie. Za datę płatności uznaje się datę wpływu należności na konto Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna
 2. Strony zgodnie postanawiają, że Sprzedawca ma prawo za dokonane przez Kupującego płatności w pierwszej kolejności zaliczyć na poczet zapłaty odsetek za zwłokę w płatności. Potrącenia wzajemnych płatności lub odroczenie płatności dopuszczalne jest po udzieleniu pisemnej zgody przez Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna. FFoltex Piotr Koplin Spółka JawnaA ma prawo domagać się zaliczek, gwarancji bankowych lub innych form zabezpieczenia. W razie odmowy przez Nabywcę wymaganych przez Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna zabezpieczeń, Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna ma prawo do wstrzymania dostaw wobec Nabywcy.
 3. W razie nieuregulowania należności w terminie Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna naliczać będzie ustawowe odsetki za zwłokę w płatności, bez dodatkowego wezwania. Ponadto Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

VIII. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Zwroty towaru nie będą przyjmowane chyba, że z góry Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna wyrazi na to pisemną zgodę. W takim przypadku towar podlega zwrotowi w oryginalnym opakowaniu na koszt Nabywcy.
 2. Reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej z wyjaśnieniem przyczyn zwrotu w terminie 5 dni od momentu, w którym wady powinny zostać wykryte, jednakże nie później niż 30 dni od daty dostarczenia towaru. Zareklamowany towar powinien zostać zwrócony na ryzyko i koszt Nabywcy do magazynu FOLTEX EMKO-BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. JAWNA w niezmienionej formie, tak by przyczyny, zakres i zasadność reklamacji mogły być zbadane.
 3. Odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności ilości i właściwości towaru z zawartą umową obciąża Nabywcę. Jeżeli Nabywca nie złoży reklamacji niezwłocznie lub przynajmniej w terminie jednego dnia roboczego od daty otrzymania dostawy, ilość i właściwości wymienione w liście przewozowym albo w podobnym dokumencie zostaną uznane za zgodne z zawartą umową.
 4. Nabywca jest odpowiedzialny za sprawdzenie jakości dostarczonego towaru. Wady ujawnione przy otrzymaniu dostawy powinny być natychmiast uwzględnione na liście przewozowym lub na podobnym dokumencie wraz z opisem powodów reklamacji.
 5. Jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona w terminie albo jeżeli dostarczony towar został w całości lub częściowo przetworzony, towar nie zostaje uznany za przyjęty i odpowiedzialność Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna za wady towaru wygasa chyba, że wady mogły być wykryte dopiero w trakcie przetwarzania, co jednak nie zwalnia Nabywcy od obowiązku zgłoszenia reklamacji w wymaganym terminie.
 6. Reklamacje dotyczące fakturowania powinny być przedstawione w formie pisemnej i w ciągu ośmiu dni od daty doręczenia Nabywcy faktury. W przeciwnym razie informacje podane na fakturze zostaną uznane za zgodne z umową.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Niestosowanie się do zaleceń dotyczących przeznaczenia i sposobu używania towaru zwalnia Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna całkowicie od odpowiedzialności, również za szkody poniesione przez osoby trzecie. Odpowiedzialność Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna wygasa z momentem przetworzenia towaru albo istotnej zmiany sposobu jego wykorzystania.
 2. Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Nabywcę lub osoby trzecie, jeżeli szkody te są spowodowane w szczególności:
  • błędami w projektach i rysunkach Nabywcy
  • niewłaściwymi materiałami lub częściami udostępnionymi lub wyznaczonymi przez Nabywcę
  • nieodpowiednim wykonaniem prac przez osoby trzecie działające na rzecz Nabywcy, włączając nieodpowiednie
  • pakowanie i transport
  • stosowaniem produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem;
  • uszkodzeniem lub utratą wartości w skutek nieodpowiedniego użytkowania dostarczonego towaru.
 3. Partia próbna zatwierdzona przez Nadawcę nie może być podstawą reklamacji.

X. PRAWO WŁASNOŚCI

 1. Wszystkie towary dostarczone do Nabywcy pozostają własnością Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna do momentu dokonania zapłaty wszystkich należności za towar, włączając naliczone odsetki, kary i koszty.
 2. Do momentu dokonania całkowitej zapłaty Nabywca nie ma prawa sprzedać towaru lub obciążać go prawami na rzecz osób trzecich, jak również nie ma prawa przetwarzać towaru.
 3. Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna ma prawo żądać zwrotu towaru, jeżeli istnieje uzasadnione ryzyko niewypłacalności lub znacznego opóźnienia płatności.

XI. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Jeżeli Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna przysługuje prawo autorskie lub jakiekolwiek inne prawo własności intelektualnej danego produktu, prawo autorskie lub prawo własności intelektualnej nie ulega przeniesieniu, nawet w przypadku, gdy Nabywca złoży zamówienie na dostawę tego towaru.

XII. ARBITRAŻ

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się przepisy K.C. spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd w Poznaniu.


MENU